ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


1. ALGEMEENHEDEN
1.1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang zelfs op de algemene en bijzondere aankoopsvoorwaarden van onze klanten.
1.2. Onze offertes en bestekken zijn geldig gedurende acht werkdagen.


2. PRIJZEN
2.1. De prijzen die wij in rekening brengen, zijn steeds deze die geldig zijn op het ogenblik van de levering, behoudens uitdrukkelijke tegengestelde overeenkomst. Ze kunnen op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht herzien worden.
2.2. Onze prijzen zijn geldig vanaf het vertrek in onze werkhuizen of magazijnen in België, verpakking, vracht, taksen en onkosten niet inbegrepen.
2.3. De minimum facturatiewaarde bedraagt €12,5 netto. Voor iedere bestelling onder dit bedrag zal een toeslag tot €12,5 aangerekend worden. Deze betaling is niet van toepassing bij afhaling in onze magazijnen, mits contante betaling.
2.4. In geval van weigering van een bestek zullen onze studie- en onderzoekskosten gefactureerd worden op basis van de werkelijke gepresteerde tijd, vermeerderd met de BTW.


3. EIGENDOMSVOORBEHOUD
3.1. De goederen of apparaten blijven onze eigendom tot volledige betaling van de facturen.
3.2. De koper is verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt aan goederen die op grond van voorafgaande bepaling nog onze eigendom zijn.


4. TERMIJNEN
De leverings- en uitvoeringstermijnen hebben slechts een aanwijzend karakter. Het niet navolgen van de termijn bepaald in de offerte en/of, de orderbevestiging kan geen vernietiging van bestelling of geen vordering tot schadevergoeding met zich meebrengen.


5. LEVERING EN VERVOER
5.1. Behoudens bijzondere overeenkomst, worden onze goederen steeds in onze magazijnen of werkplaatsen voor de verzending of afhaling goedgekeurd en aanvaard. Alle kosten voor kwalitatieve aanvaarding door buitenstaande organismen zijn ten laste van de klant.
5.2. De goederen reizen op risico van de klant of de bestemmeling, zelfs in geval van bijzondere voorwaarden zoals “levering Franco”, “FOB”, “CIF” en vervoer en/of montage door onze zorgen.
5.3. Indien de verzending of de afhaling om een reden, onafhankelijk van onze wil vertraagd wordt, zullen de goederen indien nodig op kosten en risico van de klant gestapeld en bewaard worden.


6. BETALINGSVOORWAARDEN
6.1. Onze facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldag, hetzij dertig dagen na factuurdatum en dit in het kader van een kredietlijn. Bij uitzondering zijn al de prestaties en verkoop van wisselstukken van onze naverkoopdiensten netto contant betaalbaar bij de ter beschikkingstelling.
6.2. Indien de betaling niet op de vervaldag geschiedt, zal de verschuldigde som van rechtswege een intrest van 1,5% per maand opbrengen en dit vanaf de vervaldatum van fe factuur.
6.3. Bij gebreke van betaling op de vervaldag en na de ingebrekeselling, zal ten titel van forfaitaire schadevergoeding, een globale forfaitaire som van 15% op verschuldigde som met een minimum van €62 verschuldigd zijn.
6.4. De wissels brengen hieraan geen enkele afwijking en scheppen geen enkele schuldvernieuwing.
6.5. Bij gebreke van betaling van een factuur op de vervaldatum, zal de klant alle waren tegen rembours ontvangen.


7. WAARBORGEN
7.1. Onze waarborg, tijdens de bij voorbaat en schriftelijk overeengekomen termijnen, beperkt zich tot het kosteloos herstellen in onze werkplaatsen, of tot het vervangen van het materiaal dat vooraf door ons defect erkend werd. Onze waarborg dekt dus noch de vervoerkosten, noch de verplaatsingskosten of werkuren van ons personeel. De waarborg kan, zelfs binnen de bij voorbaat overeengekomen termijn, niet ingeroepen worden, indien het materiaal gedemonteerd of omgebouwd werd zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, of indien het verkeerd gebruikt werd.
7.2. De waarborg zal slechts geldig zijn in geval van een normale indienststelling en gebruik. Ze zal niet toepasselijk zijn op de apparaten of onderdelen die niet door Sanders Parts geleverd werden. Sanders Parts zal in geen geval verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de verwondingen of alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade van gelijk welke aard, veroorzaakt door een verkeerde inwerkingstelling of door een verkeerd gebruik van de onderdelen.


8. KLACHTEN
8.1. De klachten en betwistingen komen alleen in aanmerkiing wanneer ze bij een ter post aangetekende brief aan onze maatschappelijke zetel betekend worden en dit ten laatste acht dagen na ontvangst van de goederen op het door de klant opgegeven adres.
8.2. De klachten en betwistingen in verband met de inhooud van de factuur moeten geformuleerd worden, binnen de acht dagen van de datum van de factuur.
8.3. De terugzendingen worden enkel aanvaard indien ze het onderwerp waren van een voorafgaand schriftelijk akkoord van onzentwege en indien ze ons franco aankomen.
8.4. Het indienen van een klacht door de koper mag geenszins de betaling van de facturen op hun vervaldatum opschorten of vertragen.


9. BEVOEGDHEID

  1. In geval van betwisting, zullen uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde of het Vredegerecht van het eerste kanton Dendermonde volgens het geval bevoegd zijn.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

 

1. GENERALITES
1.1. Nos conditions générales de vente ont prédominance même sur les conditions générales et particulières d’achat de nos clients.
1.2. Nos offres et devis sont valables pendaant huit jours ouvrables.


2. PRIX
2.1. Nos prix facturés sont toujours ceux en vigueur au moment de le livraison sauf convention contraire expresse. Ils peuvent être révisés à tout moment et sans avis préalable.
2.2. Nos prix s’entendent au départ de nos ateliers ou magasins en Belgique, emballage, port, taxes et frais en sus.
2.3. La valeur minimum de facturation est de €12,5 net, un complément jusqu’e €12,5 sera porté en compte pour toute commande inférieure à ce montant. Cette disposition n’est pas d’application en cas d’enlèvement contre paiement au grand comptant en nos magasins.
2.4. En cas de refus d’un devis, nos frais d’études ou d’examens sont facturés sur base du temps réellement presté majoré de la TVA.


3. RESERVE DE PROPRIETE
3.1. Les marchandises ou appareils restent notre propriété jusqu’à paiement intégral du prix.
3.2. L’ acheteur est responsable des dégâts occasionnés aux marchandises qui seraient encore notre propriété en vertu de la disposition précitée.


4. DELAIS
Les délais de livraison et d’exécution ne sont donnés qu’à titre indicatif. La non observance du délai stipulé dans l’offre et/ou dans la confirmation de commande ne peut donner lieu à annulation ou à une action en dommages et intérêts.


5. LIVRAISON ET TRANSPORT
5.1. Nos marchandises sont toujours, sauf convention spéciale, agrées en nos magasins ou ateliers avant l’expédition ou l’enlèvement. Tous frais de réception, par des organismes extérieurs à nos services, sont à charge du client.
5.2. Les marchandises voyagent aux risques et périls du client ou du destinataire même en cas de conditions particulières telles que “livraison franco”, “FOB”, “CIF” et transport et/ou montage par nos soins.
5.3. Si l’expédition ou l’ enlèvement est retardé pour une cause indépendante de notre volonté, les marchandises sont emmagasinées aux frais et risques de l’acheteur s’il y a lieu.


6. CONDITIONS DE PAIEMENT
6.1. Nos factures sont payables au comptant à l’échéance, soit trente jours date de facture, et ce dans la cadre d’une ligne de crédit. Par exeption, toutes les prestations et ventes de pièces détachées de nos services après-vente sont payables nettes au grand comptant à la mise à disposition.
6.2. Si le paiement n’est pas effectué à l’échéance, la somme due est productrice de plein droit d’un intérêt de 1,5% par mois et ce à partir de l’échéance de la facture.
6.3. A défaut de paiement à l’échéance et après mise en demeure, il sera dû, à titre de dommages-intérêt forfaitaires, un forfait global de 15% des sommes dues avec un minimum de €62.
6.4. Les traites ne constituent ni dérogation ni novation.
6.5. A défaut du paiement d’une facture à l’échéance, le client ne recevra nos marchandises que contre remboursement.


7. GARANTIES
7.1. Notre garantie, pendant les délais convenus à l’avance et par écrit, se limite à la remise en état gratuitement en nos ateliers ou au remplacement pur et simple du matériel reconnu défectueux par nous préalablement. Notre garantie ne couvre donc pas les frais de transport du matériel, ni les frais de déplacement et de main-d’oeuvre de notre personnel. La garantie ne pourra être invoquée même pendant le délai convenu à l’avance si le matériel a été démonté ou transformé sans notre accord écrit préalable ou utilisé d’une façon impropre.
7.2. La garantie ne s’applique que dans les cas de mise en service et d’utilisation normales. Elle ne s’appliquera pas aux appareillages ou pièces n’ayant pas été fournis par Sanders Parts. En aucune manière, Sanders Parts ne pourra être considérée comme responsable de blessures ou de tous dommages directs ou indirects géneralement quelconques résultant d’un défaut de mise en oeuvre ou d’utilisation des pièces.


8. RECLAMATIONS
8.1. Les réclamations ou contestations ne sont prises en considération que si elles sont faites par écrit et par recommandé adressé à notre siège et au plus tard huit jours après la réception des marchandises à l’adresse indiquée par le client .
8.2. Les réclamations ou contestations sur les termes de la facture doivent être formulées par écrit dans les huit jours de la date de la facture.
8.3. Les retours ne sont acceptés que s’ils ont fait l’objet, au préalable, de notre accord écrit et nous parviennent franco.
8.4. L’introduction d’une réclamation par l’acheteur ne peut suspendre ou retarder le paiement des factures à leur échéance.


9. LITIGE
En cas de litige, les Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Termonde ou la Justice de Paix du Premier canton de Termonde seront, selon le cas, seuls compétents.